😋വെറും 10 മിനിറ്റിൽ Baking soda യോ Baking powder ഓ ഇല്ലാതെ ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം|unniyappam#unniyappam
#homemade
#chikkusdine
Ep.#466

Please visit http://www.youtube.com/c/ChikkusDine
email:- chikkusdinemail@gmail.com
facebook: “https://www.facebook.com/chikkusdine/”
facebook group : “chikkusdine family” https://www.facebook.com/groups/694727291146561/
Instagram:- https://www.instagram.com/_chikkusdine_/
Curls of Chikku 👉 https://youtu.be/gtwQNycjY_I

Baking classes 👉 https://youtube.com/playlist?list=PLgppDSF8AFR_I6l5JP8lDEZGoOvXUH-8y

My cake recipes especially for U 👉 https://youtube.com/playlist?list=PLgppDSF8AFR-VPiPKL8sfg6iuwEr_qKbP

Amazon link – https://amzn.to/3t9ibYx
——————
Unniyappa chatti – https://amzn.to/3aKlBdI

Morphy Richards OTG 60- https://amzn.to/3NSuKiV
Sujata mixi – https://amzn.to/3GFjVOE
Philips Beater – https://amzn.to/3m5kJ63

Stainless Steel Cake Turn Table – https://amzn.to/3x5zATf
Non-stick Fry pan – https://amzn.to/3MguBVm
Kadhai – https://amzn.to/3Nq3MiV
Steel kadhai – https://amzn.to/3zkwIls

Measuring cup and Spoon – https://amzn.to/38JZBiM
Oil bottle – https://amzn.to/3N3WKQx
Silicon Spatula set – https://amzn.to/3m7gpDc
Golden Cake knife – https://amzn.to/3NNbFOV

Icing Bag – https://amzn.to/2D8GCyd
Baking Tray – https://amzn.to/303OPga
Glass mixing bowl – https://amzn.to/32mA0FZ
Silicon Mat – https://amzn.to/2KNdP5R
Cake baking set – https://amzn.to/3A5IjnR

Oregano seasoning – https://amzn.to/3Nc2Pu6
Instant Dry Yeast – https://amzn.to/3bz88CF
Lion Dates – https://amzn.to/3BEuayt
Olive oil – https://amzn.to/3x4910i
Whipping powder – https://amzn.to/3mJYdyB
Cocoa Dark Compound – https://amzn.to/2pxLvdc
White compound – https://amzn.to/35zmG3i
Baking powder – https://amzn.to/3xaGlm9
Baking soda – https://amzn.to/3nByr1V

Shooting accessories
———————————–
Laptop – https://amzn.to/3ofR7VG
Ring Light – https://amzn.to/2MSjyZu
Camera – https://amzn.to/3ukhECA
Mobile – https://amzn.to/3F12Kpt
Rode mic – https://amzn.to/3p3Vtig
Mic – https://amzn.to/3ujGcvt
Ear buds – https://amzn.to/2ZCG8eW
Camera Tripod – https://amzn.to/39GJLCr
Headphone – https://amzn.to/3Blx1fK

Ingredients
——————
Jaggery – 400 gm
Water – 1 1/2 Cup
Rice flour (roasted) – 1 Cup
Wheat flour – 1/2 Cup
All-purpose flour – 1/2 Cup
Semolina – 1 1/2 Tbsp.
Salt – 1/4 Tsp.
Water – 1 Cup
Sugar – 2 Tbsp.
Cardamom – 4 to 5.
Jackfruit – 6 to 8 Nos.
Ghee – 1 Tbsp.
Coconut pieces
Coconut oil

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.